สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 1 กัยยายน 2563

01/09/2020 sexyimi

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 23.21   สตัพพิสช ที่ 24 เทศาตรี < 14:58> เทวี

ดิถี 14:42  สุภะ <06:46> พยายะ

อ.ข. 06:06 ท.จ. 12:18 อ.ต.18:29  จ.ต. 05:09 จ.ข. 18:.8

สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตก

สุดยอดดวงฤกษ์  สุริยคติกาล วันที่ กันยายน 2563 ปฐมฤกษ์ 0๗.0๙ สุดฤกษ์ 0๗.๑๙ น.

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น