สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

24/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563  ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

หลิทโท< 22:45 > มหัทธโนลาภะ < 22:43 > หาษา
จ.ข.12:46 จ.ต.– .-(จันทร์ตกในวันถัดไป)
ดิถีมหาสูญฤกษ์ 19:03บุพพาสาฬห ที่ 20 ดิถี
08:03 อ.ข. 06:07
ก.0.12:10 อ.ต.18:12
08:28
วันธงชัย
สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนื่อ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น